PODRÓŻE W KOREI

DOŁĄCZ DO KURSU

Polityka Prywatności

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. 

Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. 

Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Jako podmiot zarządzający stroną internetową www.queendom-koreanski.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej. 

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. 

Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han zapewnia, że traktuje Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się, w jaki sposób wykorzystuje informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Szkoły Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami Szkoły.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w niniejszej Polityce Prywatności.

Proszę o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z usług Szkoły. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, a kolejne wersje będą publikowane na stronie internetowej www.queendom-koreanski.pl, zatem proszę regularnie odwiedzać zakładkę Polityka Prywatności.

Usługi Szkoły mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Szkoła Językowa Queendom nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi stron trzecich.

 

Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

 

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Szkołę Językową Queendom.

 

Świadczenie usług edukacyjnych

Świadczenie usług edukacyjnych przez Szkołę Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han obejmuje następujące działania po stronie Szkoły:

 • Realizację grupowych kursów językowych
 • Czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług językowych, w tym obsługi Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności
 • Oferowanie Ci usług bezpośrednio (marketing bezpośredni)
 • Prowadzenie konkursów związanych z promocją usług językowych Szkoły.

Jakie dane przetwarza Szkoła w związku ze świadczeniem usług językowych?  

 • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);
 • Dane potrzebne do zawarcia umowy (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania);
 • Dane o wynikach nauki uzyskanych podczas kursu (m.in. wyjściowy poziom językowy, oceny z testów, prac pisemnych uzyskanych w toku nauki);
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie stron i platform internetowych Szkoły Językowej Queendom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. 

Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. 

Przykładowo:

  • Twoje dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Twoje wyniki uzyskane w toku nauki oraz informacje o frekwencji będą przechowywane przez okres do 5 lat od czasu zakończenia nauki. Dzięki temu możesz w tym czasie zgłosić się po odbiór zaświadczenia ukończenia kursu, poprosić o duplikat zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu.
  • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę.
  • Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Szkoła Językowa Queendom może udostępniać Twoje dane podmiotom

 • Także spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego;
 • Podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Szkoła może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług językowych np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Szkoła zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Szkoła może udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia Szkole danej usługi lub produktu. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda: np. Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail w celach marketingowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Szkoły Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han: Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han, naliczanie opłat, dochodzenie należności.

Do celów analitycznych

Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han może łączyć Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym może tworzyć i oferować lepsze usługi. Takie informacje pozwalają na m.in. lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb Klientów, planowanie ofert specjalnych, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju wachlarza usług językowych oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych. Dane do celów analitycznych wykorzystywane są wyłącznie w formie zanonimizowanej.

Prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polega na ułatwieniu korzystania ze strony internetowej Szkoły oraz na poprawie oferty usług.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?

Dane o Twoim usługach językowych (język, stopień zaawansowania), dane pochodzące ze strony internetowej Szkoły.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dla celów statystycznych Twoje dane w formie zanonimizowanej przetwarzane mogą być przez okres 24 miesięcy od zakończenia umowy.

Do jakich danych mamy dostęp?

Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług poprzez Twoją dobrowolną zgodę.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej (bez możliwości identyfikacji Twoich danych).

Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy Szkoły Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han.

W jaki sposób Szkoła korzysta z plików cookies?

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Operator serwisu queendom-koreanski.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych

Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han może być prawnie zobowiązana do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. W takim przypadku, dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Szkoła zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

W celu marketingu usług.

W tym celu Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełniania formularza na stronie internetowej www.queendom-koreanski.pl oraz dane dotyczące Twojej aktywności rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Powyższe dane Szkoła wykorzystuje do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowuje informacje marketingowe, dotyczące usług Szkoły, które mogą Cię zainteresować.

Prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polega na marketingu usług oferowanych przez Szkołę.


Masz kontrolę nad swoimi danymi

 

Zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

 1. Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail. Możesz wyrazić albo cofnąć zgodę za pośrednictwem korespondencji e-mail (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO);
 2. Prawo do wniesienia:
  a) sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
  b)
  uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Szkoły Językowej Queendom, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  (podstawa prawna: art. 21 RODO).
 3. Prawo dostępu do Twoich danych. Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czySzkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han przetwarza Twoje dane, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  a)
  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  (podstawa prawna: art. 15 RODO)
 4. Prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne), zgodnie z art. 16 RODO.
 5. Prawo do usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli:
  a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę
  b)
  Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
  c)
  wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  d)
  wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  d)
  Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Prawo do przenoszenia danych udostępnionych Szkole przez Ciebie na podstawie art. 20 RODO.
  a) 
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  b)
  Twoje dane osobowe Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han wyśle w postaci pliku w formacie pdf.
 7. Prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  a)
  Jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  b)
  Jeśli uważasz, że Szkoła Językowa Queendom nie powinna przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  c)
  jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  d)
  jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać;

  (podstawa prawna: art. 18 RODO).

  W tym celu Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z usług oferowanych przez Szkołę, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

  Prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polega na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń (podstawa prawna: art. 17 RODO).

  Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han, w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji, udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o 1 miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

  W celu realizacji Twojego żądania, Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han jest uprawniona do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

  Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter,Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

   

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han z siedzibą we Wrocławiu, ul. Drukarska 41/69, 53-311, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, numer NIP: 8992962219.

  W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujących Ci praw oraz w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, skontaktuj się ze Szkołą wysyłając wiadomość na adres e-mail: queendom.koreanski@gmail.com

   Organ nadzoru ochrony danych osobowych

  Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Słowniczek

  Klient: osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej ze Szkołą Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han.

  Potencjalny Klient: pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Szkoły Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han.

  Dane kontaktowe: informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np. Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

  Informacje w systemie informatycznym: informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny Klienta w systemie, datę urodzenia, sposób płatności, informacje o świadczonych usługach, usługi zakupione za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji. Do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: informacje wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy – zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane rozwiązanie. Szkoła może również rejestrować zapisy rozmów w ramach wiadomości e-mail.

  Polityka: niniejsza polityka prywatności.

  Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han: Szkoła Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu, ul. Drukarska 41/69, 53-311, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, numer NIP: 8992962219.

  Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych Szkoły Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han: odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Szkołę, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Queendom; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez Szkołę Języka Koreańskiego Queendom Kinga Han, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

  RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).

  Aktualizacje Polityki

  Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 05.06.2023 r.

  W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych usług albo zmian regulacyjnych, Szkoła Językowa Queendom jest uprawniona do zmiany Polityki.

  Nowa wersja Polityki publikowana będzie na stronie internetowej www.queendom-koreanski.pl. Dodatkowo, Szkoła poinformuje Klientów o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.